Exclusive Corporate Training

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ สำหรับองค์กร

Exclusive Corporate Training

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเสมือนจริงที่ออกแบบสำหรับบุคลากรในองค์กร มีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เรียนรู้ผ่านกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างสนุกสนาน (online & virtual workshops) โดยวิทยากรที่มากความรู้และประสบการณ์ถึง 4 ท่าน

ในหลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้:

- Daily English Conversation เรียนรู้คำศัพท์มากกว่า 3,000 คำ ฝึกฝนการใช้บทสนทนาในชีวิตประจำวัน 20 สถานการณ์ สอนโดย Dr. New สุมณี ปิ่นเวหาส์ ผู้มีประสบการณ์ในการจัดอบรมให้กับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาภาคพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย องค์กรทั้งภาครัฐบาลและเอกชนที่มีชื่อเสียง มากกว่า 25 ปี

- Business English for Email Writing เรียนรู้และเข้าใจหลักการเขียน email ตั้งแต่ระดับเบื้องต้น ที่สั้น กระชับ จนถึงระดับสูงที่ต้องใช้ภาษาทางการ มีความสุภาพ สละสลวย อาจารย์ฟอร์ด พงศ์พิสุทธ์ ผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนการเขียน email ธุรกิจให้กับองค์กร และมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชน จะให้เทคนิคการเขียน email ธุรกิจแบบง่าย ๆ แต่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งแบบฝึกหัดกับคุณ โดยไม่ใช่เน้นเพียงการท่องจำ แต่ทำให้คุณเข้าใจและใช้ทักษะการเขียนได้จริง

- Business English for Professional Presentation เรียนรู้ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอทางธุรกิจแบบมืออาชีพ ครอบคลุมตั้งแต่ หลักการพูดและนำเสนอในวัฒนธรรมต่าง ๆ การออกแบบการนำเสนอให้น่าสนใจ หลักการออกเสียง สำเนียงเสียงสูงต่ำ ทั้งระดับคำและระดับประโยคภาษาอังกฤษ ให้น่าดึงดูดและน่าประทับใจผู้ฟัง สอนโดย Dr. Sun ดร. สรรชัย ยมกกุล ผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนการนำเสนอ ให้กับมหาวิทยาลัยและองค์กรของรัฐบาลและเอกชนที่มีชื่อเสียงมากกว่ามากกว่า 30 ปี

- English for Virtual Business Meeting เรียนรู้คำศัพท์และโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการประชุมออนไลน์ทางธุรกิจ ในขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่การเริ่มประชุม จนจบการประชุม นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์และประโยคที่เกี่ยวข้อง กับเทคโนโลยีในการประชุมออนไลน์และประโยคสื่อสารในกรณีที่การสื่อสารขัดข้องจากตัวอย่างในเหตุการณ์จริง สถานการณ์จำลองสอนโดย อาจารย์ อาร์ท อธิวัฒน์ แสงแก้ว ผู้มีประสบการณ์การสอนการสื่อสารภาษาอังกฤษ ให้กับสถาบันการศึกษาของรัฐบาลและเอกชน มากกว่า 15 ปี

หลักสูตรนี้มีความพิเศษเฉพาะตัว ออกแบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแต่ละองค์กรและสถาบันการศึกษา ทั้งของภาครัฐบาลและเอกชน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line: @engvolution แล้วพบกันในคอร์สค่ะ


Get started now!