English for Virtual Business Meeting

ภาษาอังกฤษสำหรับการประชุมออนไลน์ทางธุรกิจ

   Watch Promo

English for Virtual Business Meeting

ภาษาอังกฤษสำหรับการประชุมออนไลน์ทางธุรกิจ

หนึ่งในเทรนด์ความปกติใหม่ หรือ New Normal ที่ธุรกิจต้องปรับตัวตาม ซึ่งเป็นผลของการ Work from Home คือ การประชุมออนไลน์ หรือ virtual meeting

ด้วยธรรมชาติของการประชุมออนไลน์ ที่ผู้ประชุมอยู่กันคนละที่ อาจมีความท้าทายทั้งเรื่องสัญญาณinternet ภาพและเสียง และหากการประชุมทางธุรกิจ นั้นต้องมีผู้ร่วมประชุมต่างชาติ ต่างภาษา

โดยใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษากลางเพื่อการสื่อสาร ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ และประโยคภาษาอังกฤษ ที่ใช้เพื่อการประชุมออนไลน์ จึงยิ่งมีความจำเป็นมาก

หลักสูตร “English for Virtual Business Meeting ภาษาอังกฤษสำหรับการประชุมออนไลน์ทางธุรกิจ โดยEngvolution จะสร้างความมั่นใจให้คุณในการประชุมทางธุรกิจออนไลน์ คุณจะได้คุ้นเคยกับคำศัพท์ตลอดจนการออกเสียง และประโยคสำหรับการสื่อสารในขั้นตอนต่าง ๆ ของการประชุม นอกจากนี้ เมื่อเรียนจบคอร์ส คุณจะได้เทคนิคและแนวทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเป็นภาษาอังกฤษที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุมออนไลน์


สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ในคอร์สออนไลน์นี้

- สร้างความมั่นใจในทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในที่ประชุมออนไลน์ทางธุรกิจ ในฐานะผู้จัดการประชุม ผู้ดำเนินการประชุม หรือผู้ร่วมการประชุม

-เรียนรู้คำศัพท์ วลี หรือประโยคภาษาอังกฤษที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ สำหรับประชุมออนไลน์ทางธุรกิจ

- ฝึกการออกเสียง คำศัพท์ วลี หรือประโยคภาษาอังกฤษ ที่ใช้สำหรับประชุมออนไลน์ทางธุรกิจ

- ฝึกการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับการประชุมออนไลน์ทางธุรกิจ เป็นขั้นเป็นตอนและมีโครงสร้างที่ชัดเจน

-เรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับการแก้ปัญหาทางด้านเทคนิคที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการประชุมออนไลน์

- ฝึกการประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างการประชุมออนไลน์


ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
- ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการนำเสนอมาก่อน อย่างไรก็ตามเพื่อประสิทธิภาพในการเรียนสูงสุด ผู้เรียนควรมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน


คอร์สออนไลน์นี้เหมาะสำหรับใคร

  • ผู้บริหารองค์กรที่จำเป็นต้องประชุมออนไลน์ทางธุรกิจ
  • พนักงานในองค์กรที่รับผิดชอบในเรื่องการประชุมออนไลน์ทางธุรกิจ
  • ทีมดูแลการขายและดูแลลูกค้าที่ต้องประชุมออนไลน์ทางธุรกิจ
  • เจ้าของผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือโครงการ
  • ผู้ที่สนใจพัฒนาศักยภาพและสร้างความมั่นใจในทักษะการประชุมออนไลน์ทางธุรกิจ


Your Instructor


อาจารย์ อธิวัตน์ และ ดร. สุมณี
อาจารย์ อธิวัตน์ และ ดร. สุมณี
อาจารย์ อธิวัตน์ หรือ อ.อาท มีประสบการณ์ด้านการสอนการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนมานาน 10 ปี เรียนมัธยมปลายในออสเตรเลียและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการการท่องเที่ยวจาก University of Technology, Sydney สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการสอนภาษาอังกฤษด้วยเกรดเฉลี่ย 3.94 และได้รับรางวัล ‘The Rector’s Award for Outstanding Academic Excellence’ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อ.อาทมีความเชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ การออกเสียงภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษทางธุรกิจ อ. อาท มีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันและสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนใฝ่หาความเป็นเลิศทางวิชาการและพัฒนาตนเอง รวมทั้งสนับสนุนให้พวกเขาบรรลุศักยภาพสูงสุดในการเรียนภาษา

ดร. สุมณี ปิ่นเวหาส์ หรือ Dr. New มีประสบการณ์ด้านการสอนการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนมากกว่า 25 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนด้วยหลักการของสมอง การออกแบบการสอนที่มีความหลากหลาย การสอนการสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านคอมพิวเตอร์ การสอนแบบโปรเจค กลยุทธการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ

Dr. New มีความฝันที่จะช่วยผู้เรียนพัฒนาทักษะการสื่อสารให้ได้มากที่สุดและประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิต ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท (ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาเอก (ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับทุนปริญญาเอก จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อทําวิจัยที่ Monterey Institute of International Studies, CA, USA ได้รับทุนวิจัยหลังปริญญาเอกจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนําเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องGet started now!