Daily English Conversation (Module 1: Talking about myself)

สื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

Daily English Conversation

สื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ทักษะหนึ่งสำหรับอนาคตที่แม้แต่หุ่นยนต์สมองกล (Artificial Intelligence) ก็ไม่สามารถเอาชนะมนุษย์ได้คือ ทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ (Bonding)

ในการสื่อสารต่างภาษาเทคโนโลยีที่ใช้ในการแปลภาษาถูกสร้างขึ้นมากมาย อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าไม่มีเครื่องมือประดิษฐ์ชิ้นไหนที่สามารถมาแทนการสร้างปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์ที่เกิดจากการสื่อสารระหว่างมนุษย์จริง ๆ ได้เลย ในโลกที่ไร้พรมแดนเช่นในปัจจุบัน ภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็นมากในการสื่อสารข้ามภาษาและวัฒนธรรม

Alan Walter ได้กล่าวในหนังสือ Knowledgism Dictionary ของเขาว่า “If you can define it you can have it” หากเราให้คำจำกัดความกับสิ่งใดได้ เราก็จะสามารถเป็นเจ้าของสิ่งนั้นได้ ข้อความนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการรู้ความหมายของคำศัพท์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน

เพราะเมื่อเรารู้คำศัพท์มากเท่าไร Our Knowledge of the world หรือขนาดของโลกของเราก็จะขยายตามมากขึ้นด้วย

ในหลักสูตร สื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน Daily English Conversation โดยEngvolution จะช่วยคุณสร้างคลังคำศัพท์ วลี และรูปประโยคภาษาอังกฤษ ที่ทำให้คุณมั่นใจในทุกบทสนทนา


สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ในคอร์สออนไลน์นี้

- คำศัพท์ วลี และรูปประโยคภาษาอังกฤษสำหรับฝึกการสนทนาใน 20 สถานการณ์ ในชีวิตประจำวันอาทิเช่น การสั่งอาหาร การแนะนำตัวขั้นเทพ

- พัฒนาทักษะการฟังวลี และประโยคที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารใน 20 สถานการณ์ ในชีวิตประจำวัน

- เรียนรู้กลยุทธ เทคนิคในการเอาตัวรอดในการสื่อสาร เช่น ในเวลาที่ไม่เข้าใจในสิ่งที่อีกฝ่ายพูดจะต้องทำอย่างไร

- เสริมความมั่นใจและเรียนรู้ทักษะการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่ ๆ โดยเป็นผู้เริ่มบทสนทนากับเพื่อนต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษ


ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
- หลักสูตรนี้เป็นการสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้มาก่อน


คอร์สออนไลน์นี้เหมาะสำหรับใคร

  • ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
  • ทีมดูแลการขายและดูแลลูกค้าที่ต้องการสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษ
  • ผู้ที่สนใจพัฒนาศักยภาพและสร้างความมั่นใจในสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน


Your Instructor


ดร. สุมณี ปิ่นเวหาส์ (Dr. New)
ดร. สุมณี ปิ่นเวหาส์ (Dr. New)

Dr. New มีประสบการณ์ด้านการสอนการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนมากกว่า 25 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนด้วยหลักการของสมอง การออกแบบการสอนที่มีความหลากหลาย การสอนการสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านคอมพิวเตอร์ การสอนแบบโปรเจค กลยุทธการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ

Dr. New มีความฝันที่จะช่วยผู้เรียนพัฒนาทักษะการสื่อสารให้ได้มากที่สุดและประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิต ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท (ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาเอก (ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับทุนปริญญาเอก จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อทําวิจัยที่ Monterey Institute of International Studies, CA, USA ได้รับทุนวิจัยหลังปริญญาเอกจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนําเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

Dr. New Sumanee Pinweha has been an expert in language training for private and government organisations for more than 25 years. Her areas of expertise include brain-based learning, differentiated instruction, computer-mediated communication, project-based learning, communication strategies, oral communication and Language of Business. Her ultimate goal is to help her learners achieve their higher language proficiency and become successful in all aspects of lives.Get started now!