Business English for Professional Presentation

ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ

   Watch Promo

Business English for Professional Presentation

ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ

การนำเสนอทางธุรกิจเป็นเครื่องทุ่นแรง ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการสื่อสารผลิตภัณฑ์ บริการ หรือแนวความคิดขององค์กรไปยังลูกค้า การนำเสนอทางธุรกิจที่ดี มีแบบแผน ชัดเจน และน่าสนใจ สามารถสร้างอิทธิพลโน้มน้าวให้ผู้ฟัง และ องค์กรต่าง ๆ มาเป็นลูกค้าได้โดยง่าย

ในยุคที่โลกไร้พรมแดน ภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในภาษาที่ใช้สื่อสารในธุรกิจระหว่างประเทศการนำเสนอทางธุรกิจนั้นอาจเป็นเรื่องที่หลายคนเกรงกลัว แต่จะยิ่งหนักใจยิ่งขึ้นไปอีก หากต้องนำเสนอทางธุรกิจโดยการใช้ภาษาอังกฤษหลักสูตร “Business English for Professional Presentation” ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ โดย Engvolution จะสร้างความมั่นใจให้กับคุณ

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ในคอร์สออนไลน์นี้

- ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นขั้นเป็นตอนและมีโครงสร้างที่ชัดเจน

- การใช้วลี คำศัพท์ การเลือกใช้ประโยคที่เหมาะสม ในขั้นตอนการนำเสนอต่าง ๆ ของการนำเสนอ เช่นการแนะนำตัว ในการนำเสนอข้อมูล เช่น การรายงานกราฟและแผนภูมิ การแก้สถานการณ์และการรับมือกับคำถาม

- เทคนิคการดึงดูดความสนใจและโน้มน้าวให้ผู้ฟังคล้อยตาม โดยการใช้ภาษากาย การแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง และองค์ประกอบในการออกเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุก ๆ ขั้นตอนของการนำเสนอ


ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่

- ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการนำเสนอมาก่อน อย่างไรก็ตามเพื่อประสิทธิภาพในการเรียนสูงสุด ผู้เรียนควรมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน


คอร์สออนไลน์นี้เหมาะสำหรับใคร

  • ผู้บริหารองค์กรที่จำเป็นต้องนำเสนอธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษ
  • พนักงานในองค์กรที่รับผิดชอบในเรื่องการนำเสนอธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษ
  • ทีมดูแลการขายและดูแลลูกค้าที่ต้องนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ
  • เจ้าของผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือโครงการ
  • ผู้ที่สนใจพัฒนาศักยภาพและสร้างความมั่นใจในทักษะการนำเสนอธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษ


Your Instructor


ดร. สรรชัย ยมกกุล
ดร. สรรชัย ยมกกุล

ดร. สรรชัย ยมกกุล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร. สรรมีประสบการณ์โดยตรงด้าน English as a Second Language (ESL) ในฐานะที่เป็นนักเรียนที่ได้ไปศึกษามัธยมปลายที่รัฐ Virginia ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปี 2535 จากมหาวิทยาลัย Wilmington รัฐ Delaware ดร. สรรกลับมาประเทศไทยและเริ่มสอนภาษาอังกฤษในสถาบันภาษาชั้นนำ รวมทั้งเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง ดร. สรรมีความเชี่ยวชาญในด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การออกเสียงภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ และภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (ESP) ด้วยการออกแบบบทเรียนที่ดึงดูดความสนใจ ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การเรียนการสอนแบบ Active Learning รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี

Dr. Sunchai Yamockul has attained his Master’s Degree and Ph.D. from Chulalongkorn University. His first-hand experience as an English as a Second Language (ESL) learner started during his high school years in Virginia, U.S.A. which provided him with a solid foundation and understanding of English language acquisition. After graduating with a Bachelor’s Degree from Wilmington University, Delaware in 1992; he returned to Thailand and started his teaching career as an English teacher at various leading language institutions. He has been an Adjunct Lecturer at numerous prestigious universities. His areas of expertise are Communicative English, Pronunciation, Business English and English for Specific Purposes.


Get started now!